Renginyje pristatytos Korupcijos prevencijos įstatymo naujovės ir antikorupcinio elgesio standartai

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupcinio elgesio standartai”. Nuotoliniame renginyje dalyvavo daugiau nei 480 atstovų iš daugiau nei 200 viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė pristatė nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindines naujoves ir jo įgyvendinimo aspektus. Pranešimus skaitė, aktualiausią informaciją ir gerąją patirtį apie antikorupcinio elgesio standartų parengimą ir įgyvendinimą organizacijose pristatė Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, AB „Ignitis grupė“, VĮ „Registrų centras“ bei STT atstovai.

„Tik iš esmės pakeitus antikorupcinės aplinkos kūrimo kultūrą, sustiprinus antikorupcinį sąmoningumą, galime pasiekti aukštesnę viešojo sektoriaus skaidrumo kokybę. Naujuoju Korupcijos prevencijos įstatymu siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijose būtų skiriamas realus vadovų dėmesys antikorupcinės aplinkos kūrimui, o asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją turėtų ne tik pareigą, bet ir pakankamas garantijas tokiai veiklai vykdyti“, – sakė STT direktorius pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Pagal naująjį Korupcijos prevencijos įstatymą, viešojo sektoriaus įstaigos savo veikloje privalės vadovautis savo ar savarankiškos įstaigos, kuriai jie yra pavaldūs, patvirtintais pagrindiniais darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartais, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą. Juose turės būti aprašomi galimi korupcinio pobūdžio atvejų pavyzdžiai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus. Kiekvienoje įstaigoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo turės užtikrinti antikorupcinio elgesio standartų laikymąsi, konsultuoti darbuotojus įstaigos veiklos srityje kylančiais antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus pagal kompetenciją ir poreikį jiems taikyti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas prevencines poveikio priemones.

Elgesio standartai turėtų apibrėžti pavyzdinį viešajame sektoriuje dirbančių asmenų elgesį, nurodyti galimus veiksmus, kurie neatitinka visuotinai priimtinų elgesio normų, kuriais akivaizdžiai menkinama organizacijos ar joje dirbančių asmenų reputacija, griaunamas pasitikėjimas viešuoju sektoriumi arba jis kompromituojamas.

„Viešojo sektoriaus organizacijos skaidrumo brandą rodo vadovybės prisiimti įsipareigojimai kurti korupcijai atsparią aplinką, kas turėtų būti organizacijos ilgalaikės strategijos, tvaraus valdymo ir kasdieninės veiklos esmė. Tarptautinių ekspertų pripažinta, kad viena iš veiksmingiausių korupcijos prevencijos priemonių yra elgesio kodeksai, įtvirtinantys pačios organizacijos, jos darbuotojų ir su organizacija susijusių asmenų vertybines nuostatas, elgesį įvairiose situacijose ir atsakomybę. Antikorupcinio elgesio reikalavimai turėtų tapti kiekvienos viešojo sektoriaus organizacijos ir joje dirbančių asmenų organizacinės kultūros dalimi“, – teigė Raimundas Kalesnykas, Vidaus reikalų ministro patarėjas.

„Antikorupcinio elgesio standartai – kaip kelių eismo taisyklės. Jeigu organizacijose jų bus laikomasi – didelės  nelaimės (korupcinių veikų nulemtos žalos) rizika stipriai sumažės. Todėl organizacijos turi pasirūpinti ne tik tuo, kad šie elgesio standartai atsirastų vidaus dokumentuose, bet darbuotojai žinotų juos ir būtų pasiruošę atitinkamai reaguoti įtartinose, korupcinio pobūdžio situacijose“, – sakė Linas Zasimavičius, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovas.

„Teismų bendruomenė ypač didelį dėmesį skiria teisėjo etikai bei jos sklaidai. Teisėjų etikos ir drausmės komisija, ypač akcentuodama teisėjų profesinės etikos sklaidos svarbą, 2019 m. išleido Teisėjų etikos kodekso praktinį vadovą elektroniniu formatu. Praktinio vadovo tikslas – ne tik apžvelgti priimtus sprendimus, bet ir padėti teisėjams priimti sprendimus netradicinėse procesinėse ir gyvenimo situacijose, kad nenukentėtų nei teismo, nei teisėjo vardas. Taip prisidedama ne tik prie pasitikėjimo teismais stiprinimo, bet ir teisėjo profesijos prestižo bei prie antikorupcinės kultūros sklaidos“, – sakė Jovita Ramanauskienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vedėja.

VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas teigė, kad etikos (elgesio) kodeksus reikėtų vertinti plačiau – ne tik kaip atsparios korupcijai aplinkos kūrimo priemonių sistemos vertybinį stuburą, bet ir kaip viešojo sektoriaus gerosios valdysenos standartą ar darnumo (tvarumo) politikos neatsiejamą dalį. „Etikos kodeksas yra tam tikrų principų ir vertybių rinkinys, kuriuo nustatomi organizacijų, valstybės įstaigų, įmonių ir individų elgesio lūkesčiai ir standartai.  Nuo to, kaip darbuotojai savanoriškai perims ir patikės šiomis vertybėmis, elgsis sąžiningai ir bus lojalūs, didžiąja dalimi priklauso, kad viešosios funkcijos bus atliktos sąžiningai, garbingai ir tinkamai“, – teigė G. Cininas.

Pranešime „Ignitis grupės“ darnaus vystymosi vadovas Valentas Neviera papasakojo, kaip „Ignitis grupėje“ atsirado etikos kodeksai, kokio elgesio tikimasi iš visų grupės įmonių darbuotojų ir tiekėjų bei kokia yra etikos kodeksų nauda. Taip pat pažymėjo, kad kodeksų parengimas ir paskelbimas laikytinas tik pirmuoju žingsniu skaidrinant įmonės veiklą bei pabrėžė nuolatinės kodekso laikymosi priežiūros ir periodinės komunikacijos darbuotojams svarbą.

Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Daugiau informacijos ir dalyvio anketa – www.skaidrumoakademija.lt ir Skaidrumo akademijos LinkedIn.

Tai jau 9-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo beveik 2 000 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

Renginio įrašas

Pranešimai:

Kviečiame dalyvauti renginyje apie naująjį Korupcijos prevencijos įstatymą ir antikorupcinio elgesio standartus

Kviečiame dalyvauti „Skaidrumo akademija“ organizuojamame nuotoliniame renginyje „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupciniai elgesio standartai”, kuris vyks 2021 m. spalio 12 d., 10 val.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė pristatys nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindines naujoves. Pranešimus skaitys, aktualiausią informaciją ir gerąją patirtį apie antikorupcinių elgesio standartų parengimą ir įgyvendinimą organizacijose pristatys Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės teismų administracijos, AB „Ignitis grupė“, VĮ „Registrų centras“ bei STT atstovai.

2021 m. spalio 12 d., 10 val. renginio „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupciniai elgesio standartai” programa:

 • 10:00 – 10:15 Įžanginis žodis, trumpas naujojo KPĮ pristatymas Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja
 • 10:15 – 10:30 Antikorupcinio elgesio standartai viešajame sektoriuje Raimundas Kalesnykas, VRM ministrės patarėjas
 • 10:30 – 10:45 Tarptautinės patirtys diegiant antikorupcinio elgesio standartus Linas Zasimavičius, STT, Korupcijos prevencijos valdybos Koordinavimo ir stebėsenos skyriaus vyresnysis specialistas
 • 10:45 – 11:00 Teisėjų etikos kodeksas Jovita Ramanauskienė, NTA Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus vedėja
 • 11:00 – 11:15 VĮ „Registrų centras“ elgesio kodeksas Giedrius Cininas, VĮ „Registrų centras“ Prevencijos departamento vadovas
 • 11:15 – 11:30 AB „Ignitis grupė“ Etikos kodeksas ir Tiekėjų etikos kodeksas Valentas Neviera, AB „Ignitis grupės“ darnaus vystymosi vadovas
 • 11:30 – 12:50 Renginio apibendrinimas, klausimai-atsakymai

Nuotolinis renginys vyks per „Zoom“ platformą. Numatoma renginio trukmė – 1,5 val. Į renginį kviečiame registruotis iki spalio 11 d. užpildant šią anketą – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/antikorupcinio_elgesio_standartai.

Nuorodą į renginį išsiųsime registracijai pasibaigus Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

Įvyko „Skaidrumo akademijos“ mentorių susitikimas

Spalio 6 d.  Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) įvyko „Skaidrumo akademijos“ organizatorių – STT ir „Skaidrumo akademijos“ mentorių susitikimas. Susitikimo metu su mentoriais aptarta ekspertinės pagalbos „Skaidrumo akademijos“ dalyviams eiga, kylantys iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

Susitikimo metu aptarti šie esminiai aspektai:

 • Šiuo metu „Skaidrumo akademijoje“ yra 31 dalyvis, kuris išreiškė norą gauti ekspertinę pagalbą ir kurti korupcijai atsparią aplinką.
 • Mentoriai  – tai savanoriškais pagrindais veikiantys profesionalai, kurie padeda parinkti pagal dalyvių poreikį orientuotas antikorupcines priemones, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą, dalijasi gerąja patirtimi.
 • Mentoriai aktyviai dirba su jiems priskirtais dalyviais, vyksta reguliarūs susitikimai, kuriamos antikorupcinės politikos, diegiamos korupcijos prevencijos priemonės.
 • Svarbu, kad dalyviai būtų aktyvūs, skirtų pakankamai resursų darbui su mentoriais, taip pat imtųsi iniciatyvos ne tik rengiant tvarkas, bet ir rūpintųsi realiu jų įgyvendinimu.
 • „Skaidrumo akademijos“ dalyviai gauna ne tik paskirto mentoriaus ekspertinę pagalbą, bet, esant poreikiui, gali gauti ir kitų ekspertų reikalingą pagalbą.

Prisijungti prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos galima bet kuriuo metu, užpildžius dalyvio anketą.

Prie „Skaidrumo akademijos“ prisijungė dar 10 organizacijų

Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ dalyviais tapo dar 10 organizacijų. Šiuo metu iš viso „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvoje dalyvauja 31 organizacija, kurios kartu su ekspertais kuria korupcijai atsparią aplinką.

Organizacijos, išreiškusios norą kurti korupcijai atsparią aplinką nuo pradžių arba stiprinti vieną ar kelias korupcijos prevencijos priemones, tapo „Skaidrumo akademijos“ naujais dalyviais ir gaus projekto ekspertų pagalbą:

–  Teisingumo ministerija;
–  Vilniaus apygardos teismas;
–  Vilniaus miesto apylinkės teismas;
–  VšĮ Švietimo mainų paramos fondas;
–  Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;
–  Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
–  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
–  SĮ „Susisiekimo paslaugos“;
–  SĮ „Vilniaus miesto būstas“;
–  UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

Nuo „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos pradžios dalyviais viso yra tapusi 31 viešojo sektoriaus organizacija: 4 ministerijos, 2 teismai, 8 Vyriausybei ir ministerijoms pavaldžios įstaigos, 8 valstybės valdomos įmonės, 2 savivaldybės ir 7 savivaldybės valdomos įmonės.

Organizacijos, tapusios „Skaidrumo akademijos“ dalyviais, užpildo „Skaidrumo akademijos“ klausimynus, pagal kurių atsakymus įvertinama organizacijų antikorupcinė būklė ir parenkami jų poreikius atitinkantys ekspertai. Ekspertams pradėjus darbus su dalyviais, parengiami skaidrumo didinimo veiksmų planai, kurių įgyvendinimo metu ekspertai teikia konsultacijas, patarimus bei metodinę pagalbą, taip siekiant efektyviausių antikorupcinės aplinkos kūrimo rezultatų.

Anksčiau „Skaidrumo akademijos“ dalyviais tapusios organizacijos jau intensyviai dirba su joms priskirtais ekspertais, organizuojasi susitikimus ir gerosios antikorupcinės praktikos vizitus, taip pat tobulinasi teisės aktus ir vidinius procesus korupcijos rizikoms valdyti. Įgyvendinus kartu su ekspertais parengtą skaidrumo didinimo veiksmų planą, klausimynų pagalba bus dar kartą įvertinama dalyvių antikorupcinė būklė, pasiekta pažanga. Įvertinus dalyvių pažangą, bus aptariami pasiekti rezultatai, pokyčiai bei pagal poreikį suderinami reikalingi papildomi veiksmai didinant skaidrumą.  

Prisijungti prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos galima bet kuriuo metu, užpildžius dalyvio anketą.

„Skaidrumo akademijos“ renginyje apie antikorupcinės aplinkos kūrimą pristatytos EBPO rekomendacijos

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „EBPO: kaip kurti antikorupcinę aplinką valstybės valdomose įmonėse?”. Renginys buvo skirtas valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių atstovams, kuriame rekomendacijas apie antikorupcinės aplinkos kūrimą teikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovas.

Renginio metu dalyviams sveikinimo žodį sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius Vaidotas Rudokas pristatė valstybės valdomų įmonių pertvarką, padėsiančią didinti skaidrumą ir efektyvumą šiose įmonėse, naujausių skaidrumo gairių pakeitimų apžvalgą bei kuriamą antikorupcinės aplinkos valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovą.

Renginyje dalyvavo EBPO atstovė Alison McMeekin, kuri pristatė aktualiausią informaciją apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, o taip pat ir apie šias įmones kontroliuojančių institucijų vaidmenį. Po pranešimo vyko klausimų-atsakymų sesija, kurios metu renginio dalyviai uždavė rūpimus klausimus. Renginį moderavo „Skaidrumo akademijos“ nepriklausomas ekspertas Liudas Jurkonis.

Pristatydama EBPO skaidrumo standartus ir įrankius, skirtus padidinti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių atsparumą korupcijai, EBPO atstovė Alison McMeekin apibūdino dažniausiai pasitaikančius korupcijos iššūkius, su kuriais susiduria šių įmonių ir jas valdančių valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, rekomenduojamus būdus ir priemones juos spręsti, o taip pat pristatė įvairių valstybių praktiką sprendžiant su korupcija susijusias problemas. Ekspertės pristatytas EBPO skaidrumo gaires, kartu su „Įgyvendinimo vadovu“ galima rasti EBPO svetainėje.

Tai jau 8-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo beveik 1 500 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

EBPO atstovės Alison McMeekin pristatymas.

Renginio įrašas

„Skaidrumo akademijos“ renginyje apie antikorupcinės aplinkos kūrimą pristatytos EBPO rekomendacijos

Kviečiame į renginį apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės valdomose įmonėse

Kviečiame valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų atstovus dalyvauti „Skaidrumo akademijos“ organizuojamą nuotolinį renginį „EBPO: kaip kurti antikorupcinę aplinką valstybės valdomose įmonėse?“, kuris vyks 2021 m. birželio 21 d. 14 val.

Renginio metu įžanginį žodį tars Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius Vaidotas Rudokas. Pranešimą skaitys ir aktualiausią informaciją apie antikorupcinės aplinkos kūrimą valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, o taip pat ir apie šias įmones kontroliuojančių institucijų vaidmenį pristatys Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovė Alison McMeekin. Po pranešimo bus klausimų-atsakymų sesija, kurios metu renginio dalyviai galės užduoti rūpimus klausimus. Renginį moderuos – Skaidrumo akademijos nepriklausomas ekspertas Liudas Jurkonis.

Numatoma renginio trukmė – 1,5-2 val. EBPO pranešimas bus anglų k. be vertimo.

Į renginį kviečiame registruotis po 1-2 Jūsų organizacijos atstovus iki 2021 m. birželio 18 d. 16 val. užpildant anketą. Prisijungimų skaičius ribotas, todėl užsipildžius visoms vietoms, registracija bus stabdoma. Nuorodą į renginį dalyviams išsiųsime el. paštu pasibaigus registracijai.

Tai jau 8-asis „Skaidrumo akademijos“ gerosios patirties apsikeitimo renginys. Ankstesniuose renginiuose apie antikorupcinės politikos kūrimą viešosiose įstaigose ir savivaldybėse, dovanų politiką ir viešuosius pirkimus dalyvavo daugiau nei 1400 viešojo ir privataus sektorių atstovų.

„Skaidrumo akademijos“ dalyviais tapo 21 organizacija

Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuojamos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ dalyviais tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija, kurios kartu su projekto ekspertais kurs korupcijai atsparią aplinką. Kitos prisijungusios organizacijos dalyvaus bendrose veiklose, konsultacijose, mokymuose ir dalinsis savo gerąja patirtimi. Šiandien „Skaidrumo akademijos“ organizatoriai, ekspertai ir dalyviai nuotoliniu būdu aptars iniciatyvos lūkesčius bei bendros veiklos tolesnius etapus.

Viešojo sektoriaus organizacijos galėjo pasirinkti, kokia apimtimi ir kokiais korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais nori įsitraukti į „Skaidrumo akademijos“ veiklą. Organizacijos, norinčios kurti korupcijai atsparią aplinką nuo pradžių arba stiprinti vieną ar kelias korupcijos prevencijos priemones, tapo „Skaidrumo akademijos“ dalyviais ir gaus tiesioginę projekto ekspertų pagalbą. Kitos prie „Skaidrumo akademijos“ prisijungusios organizacijos galės dalyvauti bendrose projekto veiklose, konsultacijose, mokymuose, dalintis savo gerąja patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką.

„Nuo šių metų pradžios savo veiklą pradėjusi Skaidrumo akademija džiugina aktyvumu. Jau turėjome 7 renginius, apie 1400 dalyvių. Šiandien naujas svarbus etapas – startuoja praktinės antikorupcinės aplinkos kūrimo „dirbtuvės“ ir turime net 21 organizaciją, panorusią būti pirmaisiais dalyviais. Lyderystė, noras tobulėti, tapti sėkmės ir gerųjų pavyzdžių skleidėjais yra tai ko reikia Lietuvos viešajam sektoriui, tai stiprina šalies demokratiją ir nacionalinį saugumą“, – sako Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius.

 „Sveikinu pirmuosius „Skaidrumo akademijos“ dalyvius, kurie aktyviai išreiškė norą imtis realių veiksmų, kuriant korupcijai atsparią aplinką. Ačiū ekspertams ir partneriams, kurie yra pasiruošę pasidalinti savo sukaupta patirtimi ir taip padidinti kitų organizacijų, o kartu ir viso viešojo sektoriaus veiklos kokybę“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

„Skaidrumo akademijos“ dalyviais, kurie su ekspertų pagalba kurs korupcijai atsparią aplinką, tapo 21 viešojo sektoriaus organizacija: 3 ministerijos, 4 įstaigos prie ministerijų, 8 valstybinės įmonės (įtraukiant dukterines), 2 savivaldybės ir 4 savivaldybės valdomos įmonės:

 1. Krašto apsaugos ministerija;
 2. Susisiekimo ministerija;
 3. Žemės ūkio ministerija;
 4. Aplinkos apsaugos agentūra;
 5. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos;
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 7. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 8. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“;
 9. AB „Klaipėdos nafta“;
 10. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“;
 11. UAB „Pieno tyrimai“;
 12. UAB „Šilutės polderiai“;
 13. VĮ „Turto bankas“;
 14. VĮ „Valstybės žemės fondas“;
 15. VĮ  „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“;
 16. Klaipėdos miesto savivaldybė;
 17. Šakių rajono savivaldybė;
 18. AB „Klaipėdos vanduo“;
 19. UAB „Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo centras“;
 20. UAB „Plungės vandenys“;
 21. SĮ „Vilniaus planas“.

Organizacijoms tapus „Skaidrumo akademijos“ dalyviais, jie pildė „Skaidrumo akademijos“ klausimynus, įvertinta jų antikorupcinė būklė, parinkti jų poreikius atitinkantys ekspertai. Ekspertams pradėjus darbus su dalyviais, bus parengiamas veiksmų planas, jo įgyvendinimo metu ekspertai teiks konsultacijas, patarimus bei metodinę pagalbą, taip siekiant efektyviausių antikorupcinės aplinkos kūrimo rezultatų. Po vienerių metų arba kito su projekto dalyviu sutarto laikotarpio bus dar kartą įvertinama dalyvio antikorupcinė būklė, pasiekta pažanga. Įvertinus dalyvio pažangą, bus aptariami pasiekti rezultatai, pokyčiai bei pagal poreikį suderinami reikalingi papildomi veiksmai gerinti antikorupcinę aplinką. 

Prisijungti prie „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvos galima bet kuriuo metu, užpildžius dalyvio anketą – https://skaidrumoakademija.lt/#panel2

Diskusijoje pasidalinta patirtimi su verslo priežiūrą vykdančių institucijų atstovais

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys „Korupcijos rizikų valdymas vykdant ūkio subjekto priežiūrą“. Jame patirtimi apie korupcijos rizikos veiksnius ir skaidrios verslo subjektų priežiūros ir kontrolės kūrimą dalijosi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 160 verslą prižiūrinčių institucijų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino įžvalgomis apie korupcijos rizikos veiksnius ūkio subjektų priežiūroje, verslo priežiūros efektyvumo didinimą bei idėjomis, kurios padėtų institucijoms kurti korupcijai atsparią aplinką.

„Lietuvoje ūkio subjektų priežiūrą vykdo nemažas ratas institucijų, tačiau korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūroje yra labai panašūs ir kartojasi net labai skirtingose ūkio srityse veikiančių verslų priežiūroje. Juos galima sugrupuoti, apibendrinti ir tokiu būdu sudaryti gana universalų rizikingų momentų ir jiems būdingų valdytinų rizikų sąrašą“ – teigė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja.

Renginio pranešėjai: Olga Meškienė, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovė pristatė temą – „Korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūros srityje“, Aidas Kuolas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo priežiūros politikos skyriaus vedėjas – „Verslo priežiūros efektyvumą didinančios ir korupcijos riziką mažinančios priemonės“ , Rimas Grigaravičius, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vedėjas – „Skaidrios ūkio subjektų priežiūros kūrimas Valstybinėje darbo inspekcijoje“ ir Gita Gozalova, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Veiklos gerinimo skyriaus l. e. vedėjos pareigas – „10 žingsnių atsakingos institucijos link: vertę visuomenei kurianti priežiūra“.

Tai jau 8 „Skaidrumo akademijos“ renginys. Ankstesniuose renginiuose jau yra dalyvavę daugiau kaip 1700 viešojo sektoriaus atstovų.

Renginio pristatymai:

Diskusijoje pasidalinta patirtimi su verslo priežiūrą vykdančių institucijų atstovais

Jungtinių Tautų specialiojoje sesijoje prieš korupciją – lietuviški akcentai

Šią savaitę į Niujorke vykstančią Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiąją sesiją prieš korupciją renkasi viso pasaulio lyderiai. Joje nuotoliniu būdu dalyvauja ir Lietuvos delegacija, kurios sudėtyje – STT direktorius Žydrūnas Bartkus ir direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius. O sesiją lydinčiuose papildomuose renginiuose lietuvišką iniciatyvą „Skaidrumo akademija“ dalyviams iš viso pasaulio pristatys STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė. 

Specialioji Generalinės asamblėjos sesija dėl iššūkių ir priemonių siekiant užkirsti kelią korupcijai ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą vyksta 2021 m. birželio 2-4 d. Jungtinių Tautų (JT) būstinėje Niujorke.

„Specialioji Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos sesija, dedikuota kovai su korupcija, rodo tarptautinės bendruomenės ryžtą sutelkti pastangas stiprinant kovą su šiuo reiškiniu. O Baltijos šalių glaudus bendradarbiavimas ir geroji patirtis mažinant korupciją yra aktualūs daugelio pasaulio regionų atstovams“, – sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Specialioji sesija suteiks galimybę vyriausybių atstovams įvertinti pasaulines pastangas ir įsipareigojimus bei rasti sprendimus kaip užkirsti kelią korupcijai. Specialioji sesija taip pat prisidės skatinant šalis visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti JT konvenciją prieš korupciją, be kita ko, dalijantis gerąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis. Tris dienas truksiančią specialiąją sesiją sudarys plenariniai posėdžiai, vyksiantys JT Generalinės asamblėjos salėje. Be to, sesijos metu bus priimta glausta ir į veiksmus orientuota politinė deklaracija. 

Išsamią informaciją apie specialiąją sesiją ir jos pasirengimo procesą galite rasti čia: www.ungass2021.org.

Greta pagrindinės programos specialiąją sesiją lydi ir papildomi renginiai, kuriuos organizuoja įvairios pasaulio valstybės ir tarptautinės organizacijos. Vienas iš jų – Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos antikorupcinių institucijų bendras renginys „Didinant viešojo sektoriaus skaidrumą: regioninė perspektyva ir geroji patirtis“, kuris vyks birželio 2 d. 20 val. Lietuvos laiku.

„Ši sesija – tai unikali galimybė spręsti korupcijos klausimą tarptautiniu lygmeniu. Visuomenėms vis labiau suprantant žalą, kurią korupcija daro piliečiams ir visuomenei, poreikis užtikrinti valstybės pareigūnų ir viešųjų institucijų skaidrumą yra kaip niekad aktualus. Vienas iš galimų sprendimų – tokios iniciatyvos kaip lietuviškoji „Skaidrumo akademija“, – sakė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Šiame renginyje įžvalgomis apie pasaulinę skaidrumo didinimo perspektyvą dalinsis JT narkotikų ir nusikaltimų biuro vyresnysis patarėjas antikorupcijos klausimais Tim Steele. O trys šalys iš to paties regiono pasidalins savo patirtimi apie tris skirtingas veiklas, kuriomis stiprinamas viešojo sektoriaus skaidrumas ir antikorupcinis potencialas. Lietuva pristatys „Skaidrumo akademiją“ ir pasiektą pažangą nuo jos įkūrimo 2020 m., Latvija pristatys kaip veikia viešųjų įstaigų vidaus kontrolės sistema, Lenkija pasidalins savo ilgamete patirtimi rengiant e-mokymosi kursus valstybės pareigūnams.

Žiūrėti sesijos vaizdo transliaciją galima čia.

Visa papildomų renginių, skirtų kovai su korupcija, programa yra čia.

Apie antikorupcijos komisijų vaidmenį diskutavo daugiau nei 140 viešojo sektoriaus atstovų

Šiandien vyko iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotolinis renginys Antikorupcijos komisijos vaidmuo įgyvendinant korupcijos prevenciją savivaldybėje“, kuriame patarimus, padėsiančius gerinti antikorupcijos komisijų veiklą davė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Nuotolinėje diskusijoje dalyvavo daugiau nei 140 savivaldybių ir antikorupcijos komisijų atstovų.

Diskusijoje sveikinimo žodį tarė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino įžvalgomis apie antikorupcinę būklę vietos savivaldoje bei idėjomis, kurios bus naudingos Antikorupcijos komisijos nariams ir savivaldybių atstovams kuriant korupcijai atsparią aplinką.

STT korupcijos prevencijos specialistų nuomone, savivaldybių Antikorupcijos komisijų vaidmuo neturi būti formalus, komisijos turėtų aktyviau dalyvauti formuojant antikorupcinę politiką ir įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones“ – teigė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja.

„Turime vis aiškesnį savivaldos antikorupcinį paveikslą, daugiau duomenų apie tai, kaip, pavyzdžiui, leidžiamos viešinimo lėšos, kokius interesus turi savivaldybių politikai ir darbuotojai. Savivalda po truputį skaidrėja – vis daugiau savivaldybių rengia dalyvaujamuosius biudžetus, o savivaldybių lyderiai geriau skelbia, ką daro darbo metu. Tačiau visai neaišku, ką šiame besikeičiančiame skaidrumo fone veikia vietos antikorupcijos komisijos. Akivaizdu, jog didžioji jų dauguma nepateisina joms iškeltų lūkesčių. Man regis, atėjo laikas įsivertinti, kokių tikslų šios komisijos iš tiesų gali siekti, kaip matuoti jų sėkmę. Kitu atveju, siūlyčiau jų atsisakyti ir galvoti apie naujus būdus savivaldos antikorupciniam „drive‘ui“ stiprint“, – sakė Sergejus Muravjovas, Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas.

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresniosios patarėjos Dalios Masaitienės nuomone „Teisinės prielaidos, kad savivaldybių tarybų sudaromų Antikorupcijos komisijų formavimas būtų sklandus, užtikrinantis savivaldybės tarybos opozicijos teisę veikti, Vietos savivaldos įstatyme yra sudarytos. Pažymint, kad savivaldybių tarybos yra rinkimų būdu suformuotos politinės institucijos, o jos sudaromų vidinių darinių  – Antikorupcijos komisijų  – narių dauguma yra valstybės politikai – savivaldybės tarybos nariai, spręstina, kad šių komisijų veiklos efektyvumas priklauso tiek nuo pačių savivaldybės politikų valios sutelktai veikti korupcijos prevencijos srityje, tiek nuo savivaldybės bendruomenės pilietinės brandos“.

Renginio pranešėjai: Lina Mačiulė, STT Analitinės antikorupcinės žvalgybos valdybos atstovė pristatė temą Antikorupcinės aplinkos būklė savivaldoje“, Sergejus Muravjovas, Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas – Savo sėkmės kalviai: ar savivalda tampa skaidresne?“, Olga Meškienė, STT Korupcijos prevencijos valdybos atstovė – Antikorupcijos komisijos vaidmuo kuriant antikorupcinę aplinką savivaldybėje“ ir Dalia Masaitienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja – Antikorupcijos komisijos teisinis reguliavimas Vietos savivaldos įstatyme“.

Renginio pristatymai: